top of page

Travay Nan Papsoo

Li pa enpòtan de kote ou soti, de kote ou te al lekòl la, oswa nan ki endistri ou ye – si ou te fè yon travay extraòdinè, vin jwenn nou pou ou ka chanje avni mache anlyi lan ak vi sou entènèt.

Man holding his laptop_edited.png

Biwo Nou Yo

West Palm Beach, FL

Port-Au-Prince, HT

Pozisyon Ki Bezwen Moun Rapid

Asosye de Lojistik

Biwo: West Palm Beach, FL

Girl Working On Their Computer.jpg

Papso fyè deske li se yon espas pou moun travay ki garanti egalite chans moun kapab genyen e li se yon patwon positiv. Nou pran angajman pou asire tout chans nenpot moun nan kesyon travay, kèlkeswa ras, koulè, zansèt, relijyon, sèks, orijin nasyonal, oryantasyon seksyèl, laj, eta matrimon, tout sitwayènte, andikap, idantite sèks oswa estati veteran. Nou konsidere tout kandida ki kalifye endepandamman de pase kriminèl, an akò ak kondisyon legal yo.

bottom of page